ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami

Kliknij aby dowiedzieć się więcej 

Oferta reklamowa

Kliknij aby dowiedzieć się więcej


OFERTY PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY


INSPEKTOR W DZIALE FINANSOWO - KSIĘGOWYM

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Główne obowiązki :

 • Prowadzanie ksiąg rachunkowych i podatkowych zgodnie z wymogami polskiego prawa,

 • Kontrola poprawności księgowań,

 • Analiza i uzgadnianie kont księgowych,

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,

 • Prowadzenie kasy gotówkowej,

 • Przygotowywanie przelewów bankowych,

 • Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów,

 • Przygotowywanie rozliczeń funduszy spółdzielni,

 • Współpraca przy sporządzaniu deklaracji CIT, VAT, JPK oraz raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych

 • Terminowe i poprawne zamykanie okresów księgowych

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne

 • Min. 2-letni staż pracy na samodzielnym stanowisku w Dziale Księgowości

 • Dobra znajomość prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości

 • Biegła znajomość zagadnień księgowych i podatkowych oraz umiejętność ich zastosowania

 • Znajomość MS Excel oraz Word

 • Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,

 • Poczucie odpowiedzialności za terminową realizację powierzonych zadań,

 • Dobra organizacja pracy własnej,

 • Biegła obsługa komputera.

Dodatkowe atuty

 • Doświadczenie w pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

Dodatkowe informacje :

Dokumenty należy przesłać na adres kontakt@zagorzesm.pl lub na adres Spółdzielni do dnia 02.04.2024r.

Inne informacje :

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Po przeprowadzeniu rekrutacji dokumenty niewybranych kandydatów zostaną zniszczone. W formie papierowej przyjmujemy jedynie kserokopie dokumentów. Informacje o przetwarzaniu danych osobnych znajdują się na stronie internetowej: https://zagorzesm.pl/rodo.html .

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”ZAGÓRZE” w Sosnowcu, ul. Lenartowicza 41

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

INSPEKTOR NADZORU

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Główne obowiązki:

 • sprawowanie nadzoru nad pracami budowlanymi realizowanymi przez Spółdzielnie

 • kosztorysowanie robót budowlanych

 • przeprowadzanie komisji i wizji lokatorskich

 • wydawanie opinii na temat zamierzonych robót budowlanych

 • rozliczanie zrealizowanych prac z wykonawcami

 • przeprowadzanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych

 • udział w komisjach przetargowych

 • egzekwowanie od wykonawców przeprowadzania napraw gwarancyjnych

Wymagania:

 • wyższe techniczne z zakresu budownictwa

 • posiadanie uprawnień zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
  w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń

 • umiejętność kosztorysowania

 • dobra znajomość programów Norma Expert, MS Excel, MS Word

 • kreatywność, sumienność, umiejętność pracy pod presją czasu

 • poczucie odpowiedzialności za terminową realizację zadań

 • dobra organizacja pracy własnej

 • ścisła współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółdzielni

 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi

 • mile widziane doświadczenie w pracy w Spółdzielniach Mieszkaniowych

 • mile widziane uprawienia budowlane w innych specjalnościach

Wymagane dokumenty (kopie lub odpisy) i oświadczenia:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie (świadectwa pracy lub zaświadczenia)

 • życiorys (CV) z aktualnym adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym

 • dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy przesłać na adres kontakt@zagorzesm.pl lub na adres Spółdzielni do dnia 02.04.2024r.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Po przeprowadzeniu rekrutacji dokumenty niewybranych kandydatów zostaną zniszczone. W formie papierowej przyjmujemy jedynie kserokopie dokumentów. Informacje
o przetwarzaniu danych osobnych znajdują się na stronie internetowej: https://zagorzesm.pl/rodo.html .

INSPEKTOR W DZIALE ORGANIZACYJNO - KADROWYM

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Główne obowiązki :

 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników;

 • prowadzenie akt osobowych pracowników;

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy;

 • gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;

 • przygotowanie materiałów na posiedzenie Komisji Socjalnej i obsługa posiedzeń;

 • zaopatrzenie w sprzęt, wyposażenie, materiały biurowe i eksploatacyjne
  do urządzeń biurowych;

 • obsługa posiedzeń Zarządu;

 • pomoc przy organizacji Walnego Zgromadzenia;

 • pomoc w pracy sekretariatu.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 • Dobra znajomość przepisów prawa

 • Biegła znajomość zagadnień kadrowych oraz umiejętność ich zastosowania

 • Znajomość MS Excel oraz Word

 • Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole

 • Poczucie odpowiedzialności za terminową realizację powierzonych zadań

 • Dobra organizacja pracy własnej

 • Biegła obsługa komputera

Dodatkowe atuty

 • Doświadczenie w pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 • życiorys (CV) z aktualnym adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

Dodatkowe informacje :

Dokumenty należy przesłać na adres kontakt@zagorzesm.pl lub na adres Spółdzielni do dnia 27.03.2024r.

Inne informacje :

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Po przeprowadzeniu rekrutacji dokumenty niewybranych kandydatów zostaną zniszczone. W formie papierowej przyjmujemy jedynie kserokopie dokumentów. Informacje o przetwarzaniu danych osobnych znajdują się na stronie internetowej: https://zagorzesm.pl/rodo.html .

SPECJALISTA W DZIALE TECHNICZNO - INWESTYCYJNYM

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Główne obowiązki :

 • przygotowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane,
  w tym projektów umów, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zapytań ofertowych, zleceń,

 • prowadzenie rejestrów umów i zleceń na roboty budowlane,

 • współpraca przy rozliczaniu robót budowlanych, w tym zadań termomodernizacyjnych, i ich analiza,

 • prowadzenie dokumentacji i rejestru korespondencji działu.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane techniczne,

 • doświadczenie w przygotowaniu umów, SWIZ, zleceń, prowadzeniu dokumentacji,

 • komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,

 • poczucie odpowiedzialności za terminową realizację powierzonych zadań,

 • dobra organizacja pracy własnej,

 • biegła obsługa komputera w tym pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Dodatkowe informacje :

Dokumenty należy przesłać na adres kontakt@zagorzesm.pl lub na adres Spółdzielni do dnia 02.04.2024r.

Inne informacje :

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Po przeprowadzeniu rekrutacji dokumenty niewybranych kandydatów zostaną zniszczone. W formie papierowej przyjmujemy jedynie kserokopie dokumentów. Informacje
o przetwarzaniu danych osobnych znajdują się na stronie internetowej: https://zagorzesm.pl/rodo.html .

 

 

 

 

 

 

 


ródła.