ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami

Kliknij aby dowiedzieć się więcej 

Oferta reklamowa

Kliknij aby dowiedzieć się więcej


STR. GŁÓWNA

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  ,,Zagórze” powstała  w 1991r. w wyniku wydzielenia się ze Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik”. Docelowo utworzono  dwie Administracje: Administracja przy ul. Długosza 21  oraz Administracja przy ul. Lenartowicza 41.

Administracja Nr 1 przy ul. Długosza 21 obsługuje ulice: Piękna, Jagiełły, Br. Mieroszewskich, Dmowskiego, Długosza, Sikorskiego -** WYKAZ BUDYNKÓW**

Administracja Nr 2 przy ul. Lenartowicza 41 obsługuje ulice: Mielecka, Łomżyńska, Kielecka, Białostocka, Lenartowicza - ** WYKAZ BUDYNKÓW**

Celem działania Spółdzielni  Mieszkaniowej  ,,Zagórze” jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarczych i oświatowo-kulturalnych członków i ich rodzin. Spółdzielnia zarządza zasobem mieszkaniowym, którego łączna powierzchnia wynosi 197 135 01m2. W skład zasobów Spółdzielni wchodzi  3565 mieszkań w 66 budynkach mieszkalnych, 11 pawilonów usługowo-handlowych i 329 garaży. Spółdzielnia zrzesza prawie 4800 członków.

Działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd, nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności sprawuje Rada Nadzorcza. Spółdzielnia podlega kontroli okresowej i kompleksowej jakim jest lustracja Spółdzielni pod względem legalności, gospodarności i rzetelności; badaniu sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów (wyboru kontrolujących dokonuje Rada Nadzorcza) oraz kontrolni przez instytucje zewnętrzne ( PIP , Straż Pożarna, Urzędy Skarbowe i inne )

Zobacz najnowsze aktualności z różnych działów

GODZINY PRACY SPÓŁDZIELNI 26.04.2023r i 27.04.2023r

GODZINY PRACY SPÓŁDZIELNI 02.05.2023r

WALNE ZGROMADZENIE 2023

Sosnowiec, dnia 05.04.2023r.

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze” w Sosnowcu zgodnie z § 81 ust. 2 oraz § 11 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 26.04.2023r. pierwszą część Walnego Zgromadzenia dla członków Spółdzielni zamieszkałych przy ul. Białostockiej, Mieleckiej, Lenartowicza Łomżyńskiej, oraz Kieleckiej.

I część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 26.04.2023r. o godz. 17oo w HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ MOSIR W SOSONOWCU UL. BR. MIEROSZEWSKICH 91.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze” w Sosnowcu zgodnie z § 81 ust. 2 oraz § 11 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 27.04.2023r. drugą część Walnego Zgromadzenia dla członków Spółdzielni zamieszkałych przy ul. Długosza, Dmowskiego, Jagiełły, Br. Mieroszewskich, Pięknej oraz Sikorskiego.

II część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 27.04.2023r. o godz. 17oo w HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ MOSIR W SOSONOWCU  UL. BR. MIEROSZEWSKICH 91.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw Członków Spółdzielni.
 3. Przedstawienie protokołu z częściowego Walnego Zgromadzenia Członków z 2019r. – prezentacja uwag.
 4. Przedstawienie „Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Zagórze” w Sosnowcu”.
 5. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej, jej ukonstytuowanie się i stwierdzenie prawomocności zebrania.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Wyborczej.
 8. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 9. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Członków:
 • Komisja Wniosków
 • Komisja Skrutacyjna

oraz ich ukonstytuowanie się.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

11.  Prezentacja kandydatów na członka Rady Nadzorczej – głosowanie i podjęcie uchwały.

12.  Prezentacja kandydatów na członka Rady Osiedla Administracji Nr 1 i Nr 2 – głosowanie i podjęcie uchwały.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia SM „Zagórze” do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Spółdzielni i udzielenie pełnomocnictwa na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości.

15.  Głosowanie nad absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu SM „Zagórze” za 2019r. - podjęcie uchwały.

16.  Głosowanie nad absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu SM „Zagórze” za 2020r. - podjęcie uchwały.

17.  Głosowanie nad absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu SM „Zagórze” za 2021r. - podjęcie uchwały.

18.  Wolne wnioski.

19.  Sprawozdanie Komisji Wniosków.

20.   Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

21.   Zamknięcie obrad częściowego Walnego Zgromadzenia.

WYCIĄG ZE STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZAGÓRZE”

Część III „Organy Spółdzielni” – Rozdział I „Walne Zgromadzenie”

Członkom w zakresie Walnego Zgromadzenia przysługuje:

1) § 81 ust.5 pkt. 2 „prawo zgłaszania projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w terminie 15-tu dni przed dniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, a projekt uchwały zgłoszonej przez członka Spółdzielni musi być poparty, przez co najmniej dziesięciu członków”.

2) § 81 ust.5 pkt. 3 „prawo otrzymywania do wglądu projektów uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku żądań osób uprawnionych, na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia”.

3) § 81 ust.5 pkt. 4 „prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż 3 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia”.

4) § 81 ust.7 „ w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:

- członkowie Spółdzielni osobiście lub przez pełnomocnika,

- zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą goście,

- członkowie Rady Nadzorczej, Rady Osiedla,

- kandydaci do Rady Nadzorczej i Rad Osiedla, (jeśli porządek obrad przewiduje wybory do poszczególnych Organów Spółdzielni),

- obsługa techniczna, w tym pracownicy Spółdzielni – w liczbie niezbędnej do zapewnienia przebiegu obrad,

- osoby odwołujące się do Walnego Zgromadzenia od uchwał organów Spółdzielni, o ile uchwały te zostały objęte porządkiem obrad,

- Przewodniczący częściowych Walnych Zgromadzeń oraz członkowie Komisji Skrutacyjnych.”

Projekty uchwał oraz inne dokumenty, które będą przedmiotem obrad, „Regulamin Walnego Zgromadzenia” i protokoły z częściowych Walnych Zgromadzeń z 2019r. zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni ul. Lenartowicza 41 pokój 27 w terminie od 05.04.2023r.

Mając na uwadze wybory do Rady Nadzorczej i Rady Osiedla informujemy, że zgłoszenia kandydatów powinny być składane na piśmie najpóźniej na 15 dni przed planowanym terminem I Części Walnego Zgromadzenia tj. do 11.04.2023r. w siedzibie Spółdzielni, ul. Lenartowicza 41 pokój 27 poparte, przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata zawierające pisemną zgodę na udział w wyborach. Karty zgłoszenia kandydata dostępne będą w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Lenartowicza 41 pokój Nr 27, w siedzibie Administracji Osiedla Nr 1 i 2 oraz na stronie internetowej Spółdzielni. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków zgłoszenie uznane zostanie za nieważne, a kandydat nie zostanie umieszczony na karcie wyborczej.

Członek Spółdzielni może być obecny tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia osobiście lub reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie (pod rygorem nieważności), podpisane czytelnie przez upoważniającego mocodawcę. Członek Spółdzielni powinien dostarczyć pełnomocnictwo do siedziby Spółdzielni pokój 22 lub do biura w ADM Nr 1 przy ul. Długosza 21, w terminie 5 dni przed I częścią Walnego Zgromadzenia tj. do 21.04.2023r. okazując dowód tożsamości w celu potwierdzenia przez pracownika Spółdzielni. Po tym terminie pełnomocnictwa nie będą przyjmowane. Pełnomocnik, aby otrzymać mandat do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, przekazuje oryginał pełnomocnictwa obsłudze Walnego Zgromadzenia w momencie podpisywania list. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.  Druk pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. Lenartowicza 41 pokój nr 22 i 27, w siedzibie Administracji Osiedla Nr 1 i 2 oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Informujemy, iż Członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy przybywający na Walne Zgromadzenie winni okazać się dowodem tożsamości,
a w przypadku pełnomocników dodatkowo oryginałem pełnomocnictwa.

Ponadto informujemy, że obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni podlegają rejestracji, w postaci nagrywania wizji i fonii. Klauzula informacyjna RODO (ochrona danych osobowych) będzie dostępna do wglądu na Walnym Zgromadzeniu.

TERMIN POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ 4.04.2023r

Informujemy, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu  04.04.2023r.(wtorek). Od godziny 17:00 do 17:30 Członkowie Rady będą pełnić dyżur w siedzibie Spółdzielni.

 

Kontakt ze Spółdzielnią

Adres

ul. Lenartowicza 41,
41-219 Sosnowiec

Sekretariat

tel: 32/ 745 - 41 - 60
fax: 32/ 745 - 41 - 69
e-mail: kontakt@zagorzesm.pl

Godziny otwarcia:

Pon: 7:00 - 17:00
Wt-Czw: 7:00 - 15:00
Pt: 7:00 - 13:00

Administracja Osiedla nr 1

tel: 32/ 745 - 41 - 61

Administracja Osiedla nr 2

tel: 32/ 745 - 41 - 62

Dział Czynszów i Windykacji

- tel: 32/ 363 - 68 - 33

- tel: 32/ 363 - 68 - 36

Dział Spraw Członkowskich

tel: 32/ 745 - 41 - 64

Pogotowie awaryjne

wod.-kan., elektryczne,
c.o, gaz, dźwigi

tel: 32/ 745 - 41 - 68
czynne po godzinach pracy SMZ
w dni wolne i święta - całodobowo

Pogotowie dźwigowe

tel: 576 - 802 - 820

E-Czynsze

e-mail: eczynsze@zagorzesm.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ewelina Wysocka

e-mail: iod@zagorzesm.pl

Facebook


 

 


 

Napisz do nas

Pola oznaczone * są wymagane.

ródła.